นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเอ็ม.วาย โมบิซ จำกัด (“บริษัท”) จัดทำ นโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัท ที่ทางบริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. เราคือใคร
บริษัท เอ็ม.วาย. โมบิซ จำกัด
เว็บไซต์: https://www.nanapronet.com

ช่องทางติดต่อ:
email: nanapronet@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/nanapronet/

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง "ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ"

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
Cookie : ประวัติการเข้าชมเว็บ
4. แหล่งที่มาของข้อมูล
เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่าน Browser's cookies ของท่าน

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อวิเคาระห์จำนวน ปริมาณผู้ใช้งานเว็บ

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า